Son Dakika Haberler

Esnaf ve Sanatkarlara hibe desteği

Esnaf ve Sanatkarlara hibe desteği
Okunma : 29 views Yorum Yap

Esnaf ve sanatkarlara Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek destekler hakkında 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Adem Burulday, Esnaf ve sanatkarlara Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek destekler hakkında 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.
Başkan Burulday, yaptığı açıklamada, “24/12/2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” ile;koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir” dedi.
Burulday, açıklamasında tebliğ hakkında şu bilgileri verdi: “Bu Tebliğe göre;
• Destek programı kapsamında hibe desteği; gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde sağlanacaktır.
• Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç ay olacaktır.
• Gelir kaybı desteği; ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlara  aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe desteği olarak sağlanacaktır.
•Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira desteği sağlanacaktır.
• İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecektir.
• Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr (e-devlet) internet adresi üzerinden yapılacaktır.
• Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacaktır.
• Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecektir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacaktır.
• Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
• Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecektir. Bu itiraz, itiraz başvurusu Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilecektir.
• Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacaktır.
• Fazla veya yersiz yapılan ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecektir.
• Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanacaktır.
• Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârların ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacaktır. Ayrıca yazılı duyuru yapılmayacaktır.
• Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacaktır.
• Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanacaktır.
• Destek başvurusunda bulunanların birden fazla iş yeri bulunması halinde, sadece bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecektir.
• Hibe Destek başvurusunda bulunanın vergi kaydı gayrifaal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmayacaktır.
• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.”